adjudgement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjudgement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjudgement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjudgement.

Từ điển Anh Việt

 • adjudgement

  /ə'dʤʌdʤmənt/ (adjudgement) /ə'dʤʌdʤmənt/

  * danh từ

  sự xét sử, sự phân xử

  sự kết án, sự tuyên án

  sự cấp cho, sự ban cho