adiathermancy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adiathermancy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adiathermancy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adiathermancy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adiathermancy

    * kỹ thuật

    y học:

    sự không thấu nhiệt