adenovirus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adenovirus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adenovirus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adenovirus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adenovirus

    any of a group of viruses including those that in humans cause upper respiratory infections or infectious pinkeye

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).