adenomatous polyp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adenomatous polyp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adenomatous polyp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adenomatous polyp.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adenomatous polyp

    a polyp that consists of benign neoplastic tissue derived from glandular epithelium

    adenomatous polyps are visible protrusions that can develop on the mucosal surface of the colon or rectum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).