adenoids nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adenoids nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adenoids giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adenoids.

Từ điển Anh Việt

  • adenoids

    /'ædinɔidz/

    * danh từ số nhiều

    (y học) bệnh sùi vòm họng, bệnh V.A.