addressability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addressability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addressability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addressability.

Từ điển Anh Việt

  • addressability

    (Tech) khả năng định vị (địa chỉ)