add-subtract time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add-subtract time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add-subtract time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add-subtract time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • add-subtract time

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thời gian cộng trừ