adarce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adarce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adarce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adarce.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adarce

    * kỹ thuật

    tup vôi