adactylous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adactylous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adactylous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adactylous.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adactylous

    without fingers and/or toes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).