adabsurdum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adabsurdum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adabsurdum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adabsurdum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adabsurdum

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đến chỗ vô lý