acystia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acystia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acystia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acystia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acystia

    * kỹ thuật

    y học:

    tật không bàng quang