acylate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acylate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acylate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acylate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acylate

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    axyl hóa