acyesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acyesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acyesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acyesis.

Từ điển Anh Việt

  • acyesis

    * danh từ

    (sinh học) sự không thụ thai, sự không kết quả