acuminiferous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acuminiferous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acuminiferous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acuminiferous.

Từ điển Anh Việt

  • acuminiferous

    * tính từ

    (sinh vật) có củ nhọn