aculeus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aculeus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aculeus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aculeus.

Từ điển Anh Việt

  • aculeus

    * tính từ

    (sinh học) gai, trâm đốt; ngòi đốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aculeus

    a stiff sharp-pointed plant process

    a sharp-pointed process especially a sting of a hymenopterous insect