actinotropism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinotropism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinotropism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinotropism.

Từ điển Anh Việt

  • actinotropism

    * danh từ

    (thực vật) tính hướng tia