actinomycotic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinomycotic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinomycotic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinomycotic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actinomycotic

    of or related to actinomycosis infection

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).