actinomycin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinomycin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinomycin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinomycin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actinomycin

    * kỹ thuật

    y học:

    chất độc cho tế bào, tạo ra bởi vi khuẩn streptomyces

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actinomycin

    any of various red antibiotics isolated from soil bacteria