actinology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actinology

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quang hóa học