actinogenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinogenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinogenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinogenic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actinogenic

    * kỹ thuật

    y học:

    phát tia, bức xạ, phóng xạ