acrylamide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrylamide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrylamide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrylamide.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acrylamide

    a white crystalline amide of propenoic acid can damage the nervous system and is carcinogenic in laboratory animals

    they claimed that acrylamide is produced when certain carbohydrates are baked or fried at high temperatures

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).