acroterion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acroterion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acroterion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acroterion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acroterion

    * kỹ thuật

    mẫu trang trí