acropora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acropora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acropora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acropora.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acropora

    coelenterate genus of order Madreporaria, including staghorn corals

    Synonyms: genus Acropora

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).