acrophobia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrophobia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrophobia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrophobia.

Từ điển Anh Việt

 • acrophobia

  /,ækrə'foubjə/

  * danh từ

  (y học) chứng sợ nơi cao

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acrophobia

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng sợ nơi cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acrophobia

  a morbid fear of great heights