acrohyperhidrosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrohyperhidrosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrohyperhidrosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrohyperhidrosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acrohyperhidrosis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng mồ hôi bàn tay bàn chân