acrasia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrasia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrasia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrasia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acrasia

    * kỹ thuật

    y học:

    mất tự chủ