acranius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acranius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acranius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acranius.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acranius

    * kỹ thuật

    y học:

    quái thai không sọ