acquest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acquest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acquest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acquest.

Từ điển Anh Việt

  • acquest

    /æ'kwest/

    * danh từ

    vật kiếm được, của cải làm ra

    (pháp lý) của làm ra (không do thừa kế)