acousto-electric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acousto-electric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acousto-electric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acousto-electric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acousto-electric

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    âm-điện