acousma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acousma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acousma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acousma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acousma

    * kỹ thuật

    y học:

    âm ảo

Từ điển Anh Anh - Wordnet