acouophone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acouophone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acouophone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acouophone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acouophone

    * kỹ thuật

    máy nghe