acotyledonous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acotyledonous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acotyledonous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acotyledonous.

Từ điển Anh Việt

  • acotyledonous

    /æ,kɔti'li:dənəs/

    * tính từ

    (thực vật học) không lá mầm