acormus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acormus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acormus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acormus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acormus

    * kỹ thuật

    y học:

    quái thai không thân