aconuresis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aconuresis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aconuresis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aconuresis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aconuresis

    * kỹ thuật

    đái dầm