acode file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acode file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acode file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acode file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acode file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ACODE file