acline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acline

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đường vô khuynh