aclasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aclasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aclasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aclasis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aclasis

    * kỹ thuật

    y học:

    loạn sản cục bộ