acinus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acinus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acinus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acinus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acinus

    one of the small drupes making up an aggregate or multiple fruit like a blackberry

    one of the small sacs or saclike dilations in a compound gland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).