acidolysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidolysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidolysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidolysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acidolysis

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    sự axit phân