acid-lined nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-lined nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-lined giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-lined.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid-lined

    * kỹ thuật

    được lót kín axit