acid-etched frosted glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-etched frosted glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-etched frosted glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-etched frosted glass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid-etched frosted glass

    * kỹ thuật

    kính mài mờ khắc bằng axit