acid-coagulation end point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-coagulation end point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-coagulation end point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-coagulation end point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid-coagulation end point

    * kinh tế

    thời điểm kết thúc đông tụ axit