achromycin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromycin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromycin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromycin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • achromycin

    Similar:

    tetracycline: an antibiotic (trade name Achromycin) derived from microorganisms of the genus Streptomyces and used broadly to treat infections

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).