achromatous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromatous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromatous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromatous.

Từ điển Anh Việt

  • achromatous

    /ə'kroumətəs/ (achromous) /ə'krouməs/

    * tính từ

    không màu, không sắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • achromatous

    having little or inadequate color