achromatosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromatosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromatosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromatosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • achromatosis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng thiếu sắc tố

    sự không bắt màu