achromatophilia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromatophilia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromatophilia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromatophilia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • achromatophilia

    * kỹ thuật

    y học:

    tính không bắt màu