achordate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achordate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achordate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achordate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • achordate

    * kỹ thuật

    y học:

    không có nguyên sống