achorage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achorage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achorage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achorage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • achorage

    * kỹ thuật

    y học:

    sự mắc giãnh