acetoxy group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetoxy group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetoxy group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetoxy group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetoxy group

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    nhóm axetoxy