acetometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetometer

    * kinh tế

    axetic kế